Wat doen die studenteraad?

Die Beste Name Vir Kinders

Studente wat aan die projek werk

Die studenteraad by 'n skool verteenwoordig die studentepopulasie en tree op as tussenganger tussen studente en fakulteite. 'n kabinet van verkose beamptes lei die raad en het spesifieke verantwoordelikhede in daardie rolle.

Wat doen 'n studenteraadsvoorsitter?

Die president van die studenteraad verteenwoordig nie net alle studente by die skool nie, maar verteenwoordig ook die leerlingraad in sy geheel. Die president is verantwoordelik vir die koördinering van alle studenteraadsaktiwiteite en is gewoonlik verantwoordelik vir die bestuur van studenteraadsvergaderings. Alhoewel spesifieke pligte van skool tot skool kan verskil, is die president gewoonlik 'n nie-stemgeregtigde lid van die raad; die uitsondering hierop is as die raad gelykop is en die president se stem nodig het om die band te verbreek.

verwante artikels
  • Voordele van aansluiting by die studenteraad
  • Toespraak-idees vir studenteraadsrolle
  • Studenteraadstoespraak vir tesourier

Die verteenwoordiger van die verteenwoordigers

Die president het 'n aktiewe rol in die skool en verteenwoordig die studenteliggaam onder die administrasie van die skool. Die president moet ook die studenteraad teenoor die administrasie en die ander studente verteenwoordig. Die president moet gereed wees om te reageer op die studenteraad se handelinge of dit te verduidelik.Wat doen 'n vise-president van die Studenteraad?

Net soos die president tree die vise-president op as verteenwoordiger van beide die studente en die studenteraad - alhoewel in 'n mindere mate as die president. Die vise-president tree in wanneer die president nie beskikbaar is om vergaderings te lei of met ander studente of fakulteite te vergader nie.

om olievlekke uit beton te kry

Bykomende pligte

Dit is algemeen dat die vise-president aangewys word as voorsitterskomitees of projekte uitvoer. Alhoewel hulle moontlik nie die studenteraad sal lei nie, het hulle gewoonlik baie leiersgeleenthede en verantwoordelikhede.Wat doen 'n studenteraadsekretaris?

Die sekretaris is verantwoordelik vir die hou van akkurate aantekeninge (ook genoem 'notules') van studenteraadsvergaderings. Dit is die verantwoordelikheid van die sekretaris om te verseker dat ander studente en fakulteite toegang tot hierdie aantekeninge het, sodat die studenteraad deursigtigheid het.

Verteenwoordiger van openbare sake

Alhoewel dit soms 'n addisionele posisie in die studenteraad is, is die sekretaris gereeld verantwoordelik vir die verspreiding van inligting namens die raad. Die handhawing van 'n studenteraadBlog, die uitreiking van vergaderings aan die skoolkoerant, en enige ander openbare sake-verantwoordelikhede kom gewoonlik op die sekretaris, tensy 'n ander posisie spesifiek vir hierdie pligte bestaan.

verlies van 'n kind wat om te sê

Wat doen 'n tesourier van die studenteraad?

Dietesourieris verantwoordelik vir die handhawing van die studenteraadsbegroting.Fondsinsamelingsgeleenthedeword deur die tesourier bestuur, wat moet toesien dat alle fondse verantwoordelik en in ooreenstemming met die studenteraadsstemme en -regulasies gebruik word. As daar 'n begrotingskomitee binne die studenteraad is, is dit die tesourier wat hierdie vergaderings voorsit - nie die president nie.Derde in die ry

Die tesourier is gewoonlik die derde plek in die ry as die voorsitter van die hele studenteraad onder die president en vise-president, hoewel dit van skool tot skool kan verskil. Andersins val alles wat met geld te make het, binne die terrein van die tesourier se verantwoordelikheid.

koeksoda en asyn in wasbak

Studenteraadslede

Nie alle studenteraadslede beklee 'n ampspos nie. In plaas daarvan tree hulle op as meer direkte verteenwoordigers van die studente in die algemeen deur idees na die raad te bring op grond van wat studente wil hê of nodig het. Daar word van alle lede verwag om goeie grade te handhaaf en as positiewe invloede binne die skool op te tree.

In gestem

Gewoonlik word alle studenteraadslede in hul rolle gestem op grond van askoolwye verkiesing. Beamptes is ookverkies in hul rollevanaf die groter verkiesing, slegs 'n raad-verkiesing, of deur fakulteitsaanwysings. Dit kan van skool tot skool verskil.

Gehou aan 'n hoër standaard

Lede van die studenteraad kan volgens die diskresie van die skoolhoof en fakulteit van hul rolle verwyder word, gebaseer op die bestaande reëls. Enige studenteraadslid wat dissiplinêr optree of nie slaag nie, sal waarskynlik uit die raad verwyder word.

Kaloria Sakrekenaar